CA 10 R Dyprengjøringsmiddel Toalett og bad 1L

Kärcher

Varenr.
62960800
Lager
På Lager
Pris
kr 175

Svanemerket sanitært dyprengjøringsmiddel med frisk duft for manuell rengjøring. Godt egnet for toaletter og urinaler. Ferdig utblandet.

 • Fjerner kalk, urin, såperester, fett og andre merker
 • Gir bedre resultat av vertikale flater
 • Easy-clean forenkler rengjøring i følgende
Størrelse 1L
pH-Verdi 2

 

Advarsler og sikkerhetsanbefalinger i henhold til EU-direktiver

 • H290 Kan være etsende for metaller.
 • H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
 • P280 This phrase is currently not available
 • P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
 • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
 • P405 Oppbevares innelåst.
 • P501a Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.
EAN
4054278537788

Tilbehør

Doseringshode 20ml
Merke

Kärcher

kr 38