Litiumfett som anbefales til fettfylte vekselkasser hvor olje ikke kan benyttes p.g.a.

fare for lekkasje, samt til sentralsmøresystemer hvor smørestedene er utsatt for moderate

påkjenninger. For større påkjenninger anbefales Novatex Heavy EP 0.

Share →